Vedtægterne for Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune

§1.    Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune

§2.    Formålet er at
        * Støtte det lokalhistoriske arbejde i Faxe Kommune med vægt på Haslev            
          Stationsbymuseum og Faxe Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
        * øge kendskabet til lokalhistorien
        * yde støtte til lokalhistoriske projekter
        * fremkomme med ideer og forslag til udstillinger og aktiviteter
        * arrangere foredrag og udflugter med historiske emner.

§3.    Foreningen søger samarbejde med beslægtede institutioner og foreninger.

§4.    Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsen er ulønnet. Den konstituerer
        sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. I lige år er 4
        medlemmer på valg, og ulige år er 3 på valg. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for et
        år ad gangen. Den faglige leder af Haslev Stationsbymuseum og lederen af Faxe
        Kommunes lokalhistoriske Arkiv kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne.

§5.    Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelsen sker med mindst 14
        dages varsel ved annoncering i den lokale presse og/eller ved brev til medlemmerne.
        Dagsorden skal indeholde følgende punkter.
        * valg af dirigent
        * bestyrelsens beretning
        * kassererens beretning (regnskab) samt budget for det kommende år (herunder
          fastsættelse af kontingent)
        * valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
        * valg af 2 revisorer samt suppleanter
        * indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før    
          generalforsamlingen
        * eventuelt.

§6.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset
        antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger foretages med simpel stemmeflertal. I
        tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved foreningens opløsning
        kræves der 2/3- dels flertal af medlemmerne, ellers kræves der ekstraordinær general-
        forsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. Såfremt et medlem
        fremsætter begæring herom, skal afstemningen foretages skriftlig.

§7.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
        mindst når 25% af foreningens medlemmer skriftlig og med angivelse af
        forhandlingsemner fremsender anmodning herom til bestyrelsen. I dette tilfælde skal
        generalforsamlingen finde sted senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. Der skal
        indkaldes på den i §5 angivne måde.

§8.    Medlemmer af foreningen er enhver, der betaler kontingent til den.

§9 Formanden er medlem af Østsjællands Museumsforening, og kontingent
        betales af Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune.

§10.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§11.  Foreningens kontante beholdning skal stå på en for foreningen særlig oprettet bankkonto,
        og foreningens formue skal være anbragt efter regler for anbringelse af umyndiges midler.

§12.  Ved foreningens ophør overgår foreningens aktiver til et nærmere fastsat kulturelt formål i
        Faxe Kommune.


Vedtægts ændringer som er foretaget, og er herfra gældende.

§9. er ændret på generalforsamlingen den 7. mars 2017. "et hvert medlem er slettet",  [Formanden er indført i stedet.]

       Vedtægterne for Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune er vedtaget på generalforsam-
       lingen den 3. marts 2010 og afløser vedtægterne Haslev Lokalhistoriske Forening af 6.
       oktober 1999 og 9. marts 2005.